<div style="text-transform:capitalize;">[IMG]styles/cyan/xenforo/icons/icon_ms.gif[/IMG] hàng mới về 0988.31x.368 tại simbacgiang.vn</div>
<hr size="1" style="margin-top: -9px; padding-bottom: 0px;">Nguồn: http://***************/


<div align="center">Hàng nguyên kít. chưa ai dùng</div><div align="center">giá tham khảo tại simbacgiang.vn</div><div align="center"></div><div align="center"></div>