Theo mạng Nhân dân, Hội nghị công tác kinh tế Trung ương Trung Quốc tổ chức từ ngày 18 - 21/12 ở Bắc Kinh cho rằng việc phát triển kinh tế xã hội năm 2016 của nước này gồm 5 nhiệm vụ lớn.

Một là, tích cực giải quyết ổn thỏa tình trạng dư thừa công suất. Phải căn cứ vào biện pháp doanh nghiệp là chủ thể, chính phủ thúc đẩy, thị trường dẫn dắt, xử lý theo pháp luật, nghiên cứu định ra hệ thống chính sách đồng bộ toàn diện, xử lý ổn thỏa quan hệ giữa duy trì ổn định xã hội và thúc đẩy cải cách cơ cấu….

Hai là, giúp đỡ, hỗ trợ doanh nghiệp giảm giá thành. Phải triển khai hành động giảm giá thành cho doanh nghiệp trong nền kinh tế. Phải giảm giá thành giao dịch mang tính chế độ, trao quyền quản lý kinh doanh cho doanh nghiệp. Phải giảm gánh nặng thuế cho doanh nghiệp, xóa bỏ các loại phí không hợp lý, tạo môi trường thuế công bằng….

Ba là, giải quyết tồn kho bất động sản. Phải căn cứ vào yêu cầu đẩy nhanh, nâng cao tỷ lệ thành thị hóa nhân khẩu hộ tịch, đi sâu cải cách chế độ nhà ở… mở rộng nhu cầu, tiêu thụ lượng tồn kho, ổn định thị trường bất động sản. Phải thực hiện phương án cải cách chế độ hộ tịch, cho phép những người không có hộ tịch đăng ký hộ khẩu tại nơi làm việc…

Bốn là, mở rộng nguồn cung cấp hiệu quả. Phải ủng hộ doanh nghiệp cải tạo kỹ thuật và đổi mới thiết bị, giảm gánh nặng nợ cho doanh nghiệp, đổi mới phương thức hỗ trợ tài chính, nâng cao năng lực đầu tư cải tạo kỹ thuật của doanh nghiệp. Bồi dưỡng phát triển ngành nghề mới, đẩy nhanh đổi mới kỹ thuật, sản phẩm…

Năm là, phòng ngừa, giảm rủi ro tài chính. Phải giải quyết hiệu quả rủi ro nợ chính quyền địa phương, cải cách biện pháp phát hành trái phiếu chính quyền địa phương./.