(Ảnh minh họa: Ngọc Hà/TTXVN)
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) không được huy động vốn để đầu tư vào các lĩnh vực chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm, quỹ đầu tư, bất động sản, tài chính.Đây là nội dung của Nghị định số 82/2014/NĐ-CP ban hành Quy chế quản lý tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa được Chính phủ ban hành.Nghị định quy định Tập đoàn Điện lực Việt Nam được quyền chủ động sử dụng vốn Nhà nước đầu tư, các loại vốn khác, các quỹ do tập đoàn quản lý vào hoạt động kinh doanh của tập đoàn theo quy định của pháp luật và các quyết định của chủ sở hữu; quản lý sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn có hiệu quả.Tập đoàn phải báo cáo kịp thời cho chủ sở hữu, Bộ Tài chính về việc doanh nghiệp hoạt động thua lỗ, không đảm bảo khả năng thanh toán, không hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ do chủ sở hữu giao hoặc trường hợp sai phạm khác để thực hiện giám sát theo quy định. Việc sử dụng vốn, quỹ để đầu tư xây dựng phải tuân theo các quy định của pháp luật v ề quản lý đầu tư và xây dựng.Tập đoàn Điện lực Việt Nam được huy động vốn của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật để đáp ứng nhu cầu vốn và tự chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng vốn huy động, hoàn trả đầy đủ cả gốc và lãi vay cho chủ nợ mà tập đoàn đã cam kết.Việc huy động vốn của tập đoàn phải đảm bảo hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu của tập đoàn không vượt quá 3 lần, bao gồm cả các khoản bảo lãnh vay vốn đối với doanh nghiệp có vốn góp của tập đoàn.Hình thức huy động vốn của tập đoàn là phát hành trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu; vay vốn của các tổ chức tín dụng, các tổ chức tài chính khác, của cá nhân, tổ chức ngoài doanh nghiệp; vay vốn của người lao động và các hình thức huy động vốn khác theo quy định của pháp luật.Tập đoàn Điện lực Việt Nam được quyền chủ động huy động vốn nhàn rỗi của các công ty con do Tập đoàn sở hữu 100% vốn điều lệ. Khi huy động vốn, hai bên phải thỏa thuận lãi suất huy động nhưng không cao hơn lãi suất thị trường tại thời điểm huy động.Tập đoàn cũng được quyền bảo lãnh cho công ty con do tập đoàn sở hữu 100% vốn điều lệ vay vốn của ngân hàng, các tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật và có trách nhiệm giám sát các doanh nghiệp sử dụng vốn vay đúng mục đích và trả nợ đúng hạn./.
Theo vietnamplus.vn